Ενώνουν τις δυνάμεις τους Γ. Δέδες και Μπ. Βακαλόπουλος για να διεκδικήσουν την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Απριλίου 26, 2014
«Με αί­σθη­μα ευ­θύ­νης α­πέ­ναν­τι στις ση­με­ρι­νές και μελ­λον­τι­κές γε­νι­ές της Πε­λο­πον­νή­σου, α­πο­φα­σί­σα­με να συ­νερ­γα­στού­με και να δώ­σου­με α­πό κοι­νού τη με­γά­λη μά­χη της α­να­τρο­πής και της α­να­δη­μι­ουρ­γί­ας. Με Ει­λι­κρί­νεια και Τόλ­μη εγ­κα­τα­λεί­που­με κά­θε προ­σω­πι­κή ι­δι­ο­τέ­λεια και υ­πο­τασ­σό­μα­στε στην α­νάγ­κη για την συ­νέ­νω­ση ό­λων των υ­γι­ών, κοι­νω­νι­κών και πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων, προς τις ο­ποί­ες α­πευ­θυ­νό­μα­στε. Για να αλ­λά­ξει σε­λί­δα η Πε­λο­πόν­νη­σος.»

Με κοι­νή τους α­να­κοί­νω­ση οι Γι­ώρ­γος Δέ­δες και Μπάμ­πης Βα­κα­λό­που­λος κά­νουν γνω­στό ό­τι ε­νώ­νουν τις δυ­νά­μεις τους για να δι­εκ­δι­κή­σουν την Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου.

Στην α­να­κοί­νω­ση τους το­νί­ζουν ό­τι:

«Οι ε­περ­χό­με­νες αυ­το­δι­οι­κη­τι­κές – πε­ρι­φε­ρεια­κές ε­κλο­γές θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σε μια κρί­σι­μη ι­στο­ρι­κή συγ­κυ­ρί­α. Η α­πό­φα­ση των πο­λι­τών της Πε­λο­πον­νή­σου στις 18 Μα­ΐ­ου θα δε­σμεύ­σει το μέλ­λον του τό­που μας και –ου­σι­α­στι­κά- θα κα­θο­ρί­σει την φυ­σι­ο­γνω­μί­α της πε­ρι­φέ­ρειας το 2020.

Με αί­σθη­μα ευ­θύ­νης α­πέ­ναν­τι στις ση­με­ρι­νές και μελ­λον­τι­κές γε­νι­ές της Πε­λο­πον­νή­σου, α­πο­φα­σί­σα­με να συ­νερ­γα­στού­με και να δώ­σου­με α­πό κοι­νού τη με­γά­λη μά­χη της α­να­τρο­πής και της α­να­δη­μι­ουρ­γί­ας. Με Ει­λι­κρί­νεια και Τόλ­μη εγ­κα­τα­λεί­που­με κά­θε προ­σω­πι­κή ι­δι­ο­τέ­λεια και υ­πο­τασ­σό­μα­στε στην α­νάγ­κη για την συ­νέ­νω­ση ό­λων των υ­γι­ών, κοι­νω­νι­κών και πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων, προς τις ο­ποί­ες α­πευ­θυ­νό­μα­στε. Για να αλ­λά­ξει σε­λί­δα η Πε­λο­πόν­νη­σος.

Α­φή­νου­με πί­σω ό­σα μας χω­ρί­ζουν και προ­ση­λω­νό­μα­στε σε ό­σα μας ε­νώ­νουν. Στις κοι­νές μας α­γω­νί­ες για τους πο­λί­τες της Πε­λο­πον­νή­σου και τους κοι­νούς στό­χους, για Πρό­ο­δο, Κοι­νω­νι­κή Αλ­λη­λεγ­γύ­η, Δι­α­φά­νεια. Στην προ­γραμ­μα­τι­κή μας σύγ­κλι­ση, για τα με­γά­λα προ­βλή­μα­τα της πε­ρι­φέ­ρειας.»

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia