Θ. Πετράκος: «Η κυβέρνηση αντί να εκσυγχρονίσει τις λαϊκές αγορές… εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων SUPER-MARKET»

Απριλίου 27, 2014
«Η κυ­βέρ­νη­ση αν­τί να εκ­συγ­χρο­νί­σει και α­να­βαθ­μί­σει τις λα­ϊ­κές α­γο­ρές για μια α­κό­μη φο­ρά ε­ξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρον­τα των ι­δι­ο­κτη­τών των  με­γά­λων SUPER-MARKET» δή­λω­σε ο βου­λευ­τής Μεσ­ση­νί­ας του ΣΥΡΙΖΑ Θα­νά­ση Πε­τρά­κος, με α­φορ­μή τις α­περ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις που έ­χουν ε­ξαγ­γεί­λει οι πω­λη­τές λα­ϊ­κών α­γο­ρών α­πό αύ­ριο Δευ­τέ­ρα 27 Α­πρι­λί­ου για το νο­μο­σχέ­διο που φέρ­νει προς ψή­φι­ση η κυ­βέρ­νη­ση.

Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Πε­τρά­κος α­να­φέ­ρει στην δή­λω­σή του:

«Την ώ­ρα που η κυ­βέρ­νη­ση πα­νη­γυ­ρί­ζει για το τέ­λος των μνη­μο­νί­ων α­πο­κρύ­πτει ό­τι οι δα­νει­στές α­παι­τούν νέ­α μέ­τρα 7,7 δισ. την πε­ρί­ο­δο 2015-17 και προ­α­παι­τού­με­να με σκο­πό να δι­α­λύ­σουν ό­τι έ­χει μεί­νει όρ­θιο. Α­πο­κρύ­πτει η κυ­βέρ­νη­ση ό­τι το νο­μο­σχέ­διο για το υ­παί­θριο εμ­πό­ριο που συ­ζη­τεί­ται στην ε­πι­τρο­πή πα­ρα­γω­γής και εμ­πο­ρί­ου κα­τε­τέ­θη κα­θ’ υ­πό­δει­ξη της «Τρό­ι­κας Ε­σω­τε­ρι­κού». Για μια α­κό­μη φο­ρά το Υ­πουρ­γεί­ο Α­νά­πτυ­ξης και η συγ­κυ­βέρ­νη­ση νο­μο­θε­τούν καθ υ­πό­δει­ξη των ι­δι­ο­κτη­τών των με­γά­λων SUPER-MARKET. T­ο νο­μο­σχέ­διο για το υ­παί­θριο εμ­πό­ριο κα­τα­στρέ­φει τους πα­ρα­γω­γούς των λα­ϊ­κών α­γο­ρών για αυ­τό προ­χω­ρούν και σε κι­νη­το­ποι­ή­σεις και κυ­ρί­ως ε­πι­δι­ώ­κει να πα­ρα­δώ­σει αυ­τή την δρα­στη­ρι­ό­τη­τα στο με­γά­λο κε­φά­λαι­ο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εί­ναι αν­τί­θε­τος με το συγ­κε­κρι­μέ­νο νο­μο­σχέ­διο δι­ό­τι ε­πι­χει­ρούν­ται βί­αι­ες αλ­λα­γές χω­ρίς να ι­κα­νο­ποι­εί­ται ο στό­χος που εί­ναι ο  πραγ­μα­τι­κός εκ­συγ­χρο­νι­σμός και α­να­βάθ­μι­ση των λα­ϊ­κών α­γο­ρών. Κα­ταγ­γέλ­λει την κυ­βέρ­νη­ση για­τί με το νο­μο­σχέ­διο αυ­τό δι­α­λύ­ει τους πα­ρα­γω­γούς και τις λα­ϊ­κές α­γο­ρές, δί­νει έ­να ε­πι­πλέ­ον χτύ­πη­μα στην α­γρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή και ε­νι­σχύ­ει για μια α­κό­μη φο­ρά τις ει­σα­γω­γές και τους ει­σα­γω­γείς α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των και τους ι­δι­ο­κτή­τες με­γά­λων SUPER-MARKET».

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia