Οδ. Βουδούρης: «Η κυβέρνηση «αδειάζει» τις μεγαλοστομίες της Περιφέρειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων»

«Το πο­λυ­δι­α­φη­μι­σμέ­νο «έρ­γο», που προ­ω­θεί η α­περ­χό­με­νη δι­οί­κη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας για λο­γα­ρια­σμό της ΤΕΡΝΑ, βρί­σκε­ται «στον α­έ­ρα». Στις με­γα­λό­στο­μες α­ό­ρι­στες υ­πο­σχέ­σεις του κ. Τα­τού­λη, το ΥΠΕΚΑ α­παν­τά α­να­βάλ­λον­τας την έγ­κρι­ση των Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων. Η κυ­βέρ­νη­ση, μπρο­στά στο α­πό­λυ­το α­δι­έ­ξο­δο, δρο­μο­λο­γεί «λύ­σεις» σαν αυ­τήν της… α­ξι­ο­ποί­η­σης των ΧΥΤΑ Φυ­λής και Ξυ­λο­κά­στρου.

Κα­θυ­στε­ρη­μέ­να κα­τά­λα­βαν ό­τι ο δι­α­γω­νι­σμός της Πε­ρι­φέ­ρειας κι­νεί­ται σε λά­θος κα­τεύ­θυν­ση. Κι ό­λα αυ­τά για­τί κυ­ρι­άρ­χη­σαν στο δι­α­γω­νι­σμό τα συμ­φέ­ρον­τα των εμ­πλε­κο­μέ­νων ε­ται­ρει­ών και ό­χι του κοι­νω­νι­κού συ­νό­λου.» Το­νί­ζει με α­να­κοί­νω­σή του ο υ­πο­ψή­φιος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ο­δυσ­σέ­ας Βου­δού­ρης για το πώς χει­ρί­στη­κε το θέ­μα της δι­α­χεί­ρι­ση των α­πορ­ριμ­μά­των η Πε­ρι­φέ­ρεια.

Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Βου­δού­ρης στην α­να­κοί­νω­σή του ε­πι­ση­μαί­νει ό­τι:

«Ε­νός σκαν­δά­λου μύ­ρια έ­πον­ται… Ο κα­νό­νας ε­πι­βε­βαι­ώ­νε­ται με τον α­πα­ρά­δε­κτο τρό­πο που ε­πέ­λε­ξε το «Σύ­στη­μα – Τα­τού­λη» να δι­α­χει­ρι­στεί τα α­πορ­ρίμ­μα­τα στην Πε­λο­πόν­νη­σο. Η α­πό­κρυ­ψη πολ­λών στοι­χεί­ων που πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται στην Με­λέ­τη Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών Ε­πι­πτώ­σε­ων που συ­νέ­τα­ξε η ΤΕΡΝΑ, προ­κει­μέ­νου να εγ­κρι­θεί α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο, δεν εί­ναι το μο­να­δι­κό κρού­σμα. Έ­κτο­τε έ­χουν με­σο­λα­βή­σει πολ­λά «α­ξι­ο­πε­ρί­ερ­γα»:

Κα­θυ­στε­ρεί εν­τυ­πω­σια­κά η έγ­κρι­ση των πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων του έρ­γου α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Πε­ρι­βάλ­λον­τος, ε­νώ ο α­περ­χό­με­νος Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης εί­χε δε­σμευ­τεί στο Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο ό­τι αυ­τό θα εί­χε γί­νει το αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι τις 25 Μαρ­τί­ου.

Αντ’ αυ­τού, με Κοι­νή Υ­πουρ­γι­κή Α­πό­φα­ση, στις 21 Μαρ­τί­ου, ε­πι­τρέ­πε­ται στους δή­μους Τρί­πο­λης και Ερ­μι­ο­νί­δας να με­τα­φέ­ρουν τα α­πορ­ρίμ­μα­τά τους στον ΧΥΤΑ Φυ­λής για α­προσ­δι­ό­ρι­στο α­κό­μη χρό­νο! Α­κό­μα κα­λεί τον φο­ρέ­α Δι­α­χεί­ρι­σης Στε­ρε­ών Α­πο­βλή­των (ΦοΔ­ΣΑ) της Πε­ρι­φέ­ρειας να με­ρι­μνή­σει για την έκ­δο­ση ά­δειας λει­τουρ­γί­ας του ΧΥΤΑ Ξυ­λο­κά­στρου για να υ­πο­δε­χτεί, με­τά την Φυ­λή, του­λά­χι­στον τα α­πορ­ρίμ­μα­τα των 2 πα­ρα­πά­νω Δή­μων.

Ε­πί­σης η Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ με ε­πι­στο­λή την 1η Α­πρι­λί­ου, ζη­τά να ε­πι­και­ρο­ποι­η­θεί μέ­χρι τον Ο­κτώ­βριο του 2014 ο ι­σχύ­ων Πε­ρι­φε­ρεια­κός Σχε­δια­σμός δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των, προ­κει­μέ­νου να μην χα­θούν οι χρη­μα­το­δο­τή­σεις. Αυ­τό πρέ­πει να γί­νει α­πό τον ΦοΔ­ΣΑ Πε­λο­πον­νή­σου και να εγ­κρι­θεί α­πό το Πε­ρι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο.

Το α­πί­στευ­το αυ­τό α­λα­λούμ αν­τι­φα­τι­κών κι­νή­σε­ων ε­πι­βε­βαι­ώ­νει πως το πο­λυ­δι­α­φη­μι­σμέ­νο «έρ­γο», που προ­ω­θεί η α­περ­χό­με­νη δι­οί­κη­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας για λο­γα­ρια­σμό της ΤΕΡΝΑ, βρί­σκε­ται «στον α­έ­ρα». Στις με­γα­λό­στο­μες α­ό­ρι­στες υ­πο­σχέ­σεις του κ. Τα­τού­λη, το ΥΠΕΚΑ α­παν­τά α­να­βάλ­λον­τας την έγ­κρι­ση των Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κών ό­ρων. Η κυ­βέρ­νη­ση, μπρο­στά στο α­πό­λυ­το α­δι­έ­ξο­δο, δρο­μο­λο­γεί «λύ­σεις» σαν αυ­τήν της… α­ξι­ο­ποί­η­σης των ΧΥΤΑ Φυ­λής και Ξυ­λο­κά­στρου. Κα­θυ­στε­ρη­μέ­να κα­τά­λα­βαν ό­τι ο δι­α­γω­νι­σμός της Πε­ρι­φέ­ρειας κι­νεί­ται σε λά­θος κα­τεύ­θυν­ση. Κι ό­λα αυ­τά για­τί κυ­ρι­άρ­χη­σαν στο δι­α­γω­νι­σμό τα συμ­φέ­ρον­τα των εμ­πλε­κο­μέ­νων ε­ται­ρει­ών και ό­χι του κοι­νω­νι­κού συ­νό­λου.

Η πα­ρά­τα­ξη «Πε­λο­πόν­νη­σος Πρώ­τα» έ­χει δε­σμευ­τεί ό­τι τα σχέ­δια ΤΕΡΝΑ-Τα­τού­λη θα α­να­τρα­πούν. Σύμ­φω­να με την πρό­τα­ση που έ­χου­με κα­τα­θέ­σει, α­πό­λυ­τα συμ­βα­τή με τις α­παι­τή­σεις μιας σύγ­χρο­νης κοι­νω­νί­ας, το­πο­θε­τεί­ται στη σω­στή βά­ση το κρί­σι­μο ζή­τη­μα της δι­α­χεί­ρι­σης των α­πορ­ριμ­μά­των, με κρι­τή­ρια κοι­νω­νι­κά, πε­ρι­βαλ­λον­τι­κά και οι­κο­νο­μι­κά.»

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia