Πρόσληψη 5 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δήμο Τριφυλίας

Δεκεμβρίου 22, 2022
Ανακοίνωση για την πρόσληψη 5 πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ54/Α/2012).
 • Τον υπ’ αριθμ 3584, ΦΕΚ Α 143/28.06.2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων .
 • Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
 • Την υπ’αριθμ. 526568/7-11-2022 ΚΥΑ που αφορά στην έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) την περίοδο 2022-2023. (ΦΕΚ 5696/Β’).
 • Την υπ’αριθμ.12/2022 απόφαση του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας για την αποστολή αιτήματος στην ΓΓΑ για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), και εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2022-2023.
 • το υπ’αριθμ. Α.Π.ΥΠΠΟΑ 94643/15/03/2022«Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ», ισχύος δύο χρόνων, στο οποίο

αναφέρεται η χορήγηση πιστοποίησης στο Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας με τον κωδικό: OGAP

 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4151/2013 σύμφωνα με την οποία οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ.33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280).
 • Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ 14-11-2022 ΑΠ 556937 περί έγκρισης γενικών προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2022-2023.
 • Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/15-11-2022 ΑΠ559843 περί έγκρισης ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2022-2023,
 • Το υπ’ αριθμ. Έγγραφο με Α.Π. 593453/09-12-2022 ,περί του προσχεδίου προκήρυξης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2022-2023, παρ. 6.1 του Ο.Π. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 • Την υπ’αριθμ.31/2022 έγκριση διενέργειας προκήρυξης για τη πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γ.Γ.Α 2022-2023, του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας- Αλληλεγγύης- Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, 5 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-

 1. Οι ΠΦΑ θα απασχοληθούν στα τμήματα: Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία, Αθλητισμός και Παιδί, Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία, Άσκηση Ενηλίκων καθώς και Άσκηση ΑΜΕΑ, στην περιφέρεια του Δήμου Τριφυλίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(κωδικοποίηση από τον Φορέα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

(εφόσον εξειδικεύεται)

Αριθμός ατόμων

Διάρκεια σύμβασης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(εφόσον απαιτείται από την ιδιαιτερότητα ανά άθλημα- πρόγραμμα)

101.

ΠΦΑ

ανεξαρτήτου ειδικότητας

4

8 μήνες

-

102.

ΠΦΑ

ειδική φυσική αγωγή

1

8 μήνες

απαιτείται προϋπηρεσία

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση κλπ).

Για τα προγράμματα στα καταστήματα κράτησης, στα κέντρα απεξάρτησης, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχε-

τική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)

 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στο 7.3.1.4 του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου(Να αναφερθούν από τον Φορέα).

Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας _ εντοπιότητα

Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία ως αυτή αποδεικνύεται με τη σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α.

Αφού το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη ενός (1) Π.Φ.Α.

Τυπικά προσόντα

 

 • Βασικό πτυχίο: βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master: 0,5 μονάδες - Διδακτορικό: 1 μονάδα). Επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους.

Εμπειρία

 

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη

1-24 μηνών 0,8 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 25 – 48 μηνών 0,6 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 49 – 72 μηνών 0,5μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

73 – 96 μηνών 0,2 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ. Α για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

 

7.3.1.3 Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες. Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

 

α) Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα

ειδικότητα, άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής: Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1,5 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 1 μονάδα.

Άδεια / αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή:0,5 μονάδα.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τηΓ.Γ.Α.:0,5μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. κατά τα λοιπά. Επισήμανση: Γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα.

Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων

β) Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των Α.Ε.Ι., μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από

το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το φορέα οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., µε δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθµού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς. To ποσόν της αμοιβής των εργαζομένων στα ΠΑγΟ είναι 6,35 ευρώ /ώρα για τα γενικά δομημένα προγράμματα ενώ είναι 7,15 ευρώ /ώρα για τα ειδικά δομημένα προγράμματα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΘΛΗΣΗΣ

 

Η διάρκεια κάθε μονάδας άθλησης είναι 60 λεπτά. Η συχνότητα των μονάδων άθλησης είναι 3 φορές την εβδομάδα, σε διαφορετικές ημέρες η κάθε µία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Η διαδικασία πρόσληψης των Π.Φ.Α που θα υλοποιήσουν τα εγκεκριμένα από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο., διενεργείται από τον Φορέα Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.

− Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Τριφυλίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας www.dimostrifylias.gr

− Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού.

- Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 • Κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας, από την 3μελή επιτροπή του Φορέα.

-Οριστικοποίηση των πινάκων .

 • Υποβολή ένστασης από τους ενδιαφερομένους στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 εργασίμων) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση περί

«Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020 στα γραφεία του Φορέα μας (Δ/νση: Μυρέικα, Κυπαρισσία, υπ’ όψιν κα. Σκλάβου Ελπίδα, τηλ: 2761022255) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, Δ/νση: Μυρέικα, Κυπαρισσία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia