• 29 Μάι

  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ Π.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | 28ης Οκτωβρίου 14

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710238588

 • 29 Μάι

  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Μακεδονίας 18

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721084098

 • 29 Μάι

  ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ |  Άργους 38Α

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022833

 • 29 Μάι

  ΣΑΡΟΓΛΟΥ Δ. -  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Δ.

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 22

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731021681

 • 29 Μάι

  ΣΥΓΓΟΥΝΑ Α. - Χ. ΣΥΓΓΟΥΝΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Αρχαία Κόρινθος

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741031655

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια Σκυροδέματος για την επισκευή και συντήρηση οδών του Δήμου Τριφυλίας

Ιουλίου 18, 2022
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης ,αποκλειστικά βάσει τιμών όσον αφορά την προμήθεια Σκυροδέματος.

1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η διακήρυξη και η περίληψη θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας (www.dimostrifylias.gr) όπου παρέχεται δωρεάν, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε αυτά και σε δύο τοπικές εφημερίδες .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για τους διαγωνισμούς από τα γραφεία της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών ( Ι.Μεταξα & Β. Παύλου- Φιλιατρά τηλ. 2761035019 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2. Κωδικός CPV: 44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα
3. Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαιώματα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών .Και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της
διακήρυξης.
4. Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι ποσό 1.785,86 €.
5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/08/2022 και ώρα 23:59. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, και η αποσφράγιση θα γίνει την 10/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ
6. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών:Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 2.4.2 της διακήρυξης).
7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής υποβολής προσφορών.
8. Δημοσιεύσεις: Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.dimostrifylias.gr/category/diagonismoi-prokiryxeis. 

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΣΚΥΡΟΔ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 18 Ιουλίου 2022 %10:%Ιουλ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia