Τα εγκαίνια του νέου Περιφερειακού Ιατρείου Διαβολιτσίου θα πραγματοποιηθούν τη Τετάρτη

Απριλίου 07, 2014
Τα εγ­καί­νια του νέ­ου Πε­ρι­φε­ρεια­κού Ι­α­τρεί­ου Δι­α­βο­λι­τσί­ου που πλέ­ον στε­γά­ζε­ται στο πα­λιό Δη­μαρ­χεί­ο του Δή­μου Αν­δα­νί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τη Τε­τάρ­τη 9 Α­πρι­λί­ου στις 11:00π.μ.

Τα εγ­καί­νια του νέ­ου Πε­ρι­φε­ρεια­κού Ι­α­τρεί­ου Δι­α­βο­λι­τσί­ου που πλέ­ον στε­γά­ζε­ται στο πα­λιό Δη­μαρ­χεί­ο του Δή­μου Αν­δα­νί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τη Τε­τάρ­τη 9 Α­πρι­λί­ου στις 11:00π.μ.

Το κτί­ριο α­να­και­νί­σθη­κε προ­σφά­τως, δη­μι­ουρ­γή­θη­καν δύ­ο αί­θου­σες/ι­α­τρεί­α, ε­ξο­πλι­σμέ­να με τα πιο σύγ­χρο­να ι­α­τρι­κά μη­χα­νή­μα­τα και ό­λα αυ­τά με την προ­σφο­ρά της οι­κο­γέ­νειας του α­εί­μνη­στου Κα­πε­τάν Βα­σί­λη Κων­σταν­τα­κό­που­λου ο ο­ποί­ος ό­πως ό­λοι γνω­ρί­ζου­με κα­τα­γό­ταν α­πό το Δι­α­βο­λί­τσι. 

To νέ­ο ι­α­τρεί­ο θα μπο­ρεί να ε­ξυ­πη­ρε­τεί ό­λους τους κα­τοί­κους της πε­ρι­ο­χής πλή­ρως ε­ξο­πλι­σμέ­νο έ­τσι ώ­στε να μην χρει­ά­ζον­ται οι κά­τοι­κοι να με­τα­κι­νούν­ται σε μα­κρι­νές α­πο­στά­σεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 8 Απριλίου 2014 %01:%Απρ

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 08 Μαϊ

  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Εθνικής Αντιστάσεως 40-42

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710222065

 • 08 Μαϊ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. - ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Πότη 1 & Ασκληπιού

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752027615

 • 08 Μαϊ

  ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Αδειμάντου 37

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.) τηλ.: 2741040691

 • 08 Μαϊ

  ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ Χ. - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Σ.

  ΣΠΑΡΤΗ | Λυκούργου 20

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731029265

 • 08 Μαϊ

  ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Γεωργούλη 1

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2721022267

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia