Ανατολική Μάνη: Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης για το σύνολο των γεωργικών που ζημιωθήκαν από πυρκαγιές που εκδηλωθήκαν το έτος 2020

Αυγούστου 05, 2022
Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 έως και την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022, για το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2020 και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2020».

Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, αίτηση χορήγησης ενίσχυσης σε ηλεκτρονική μορφή, για κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν οι εκμεταλλεύσεις του. Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή της ΕΛ.Γ.Α, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της, υπογράφεται από την αιτούντα.

Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται ένας φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίσουν και τα οποία καθορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω, για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεών του. Σε κάθε υποβληθείσα αίτηση ενίσχυσης θα επισημαίνεται η Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στην οποία υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά που καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα της επιχείρησης που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημία. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ε.Λ.Γ.Α., η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται από το ίδιο το άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής το έτος ζημιάς.

 

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και για φυσικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.

3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφάλισης ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως αγρότες από τον ΕΦΚΑ, για το έτος ζημιάς (2019).

4. Φωτοαντίγραφος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2019), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από την επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).

5. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης- σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΚΕ-και συγκεκριμένα:

Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας - σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νομικά- συνοδευόμενοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή/και φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2019 ιδιωτικά συμφωνητικά χρήσης, χρήσης, μόνο μεταξύ γονέων –τέκνων.
6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης,για τους νέους αγρότες.

7. Φωτοαντίγραφο της εκμετάλλευσης, για τους κτηνοτρόφους που υποβάλλουν αίτηση για ζημία που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές.

8. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση εσοδείας (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς), παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1212/20. παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημία που υπέστη ο αμπελώνας τους.

9. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τα παράγωγα που υποβάλλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγυήσεις κατασκευαστή κλπ).

10. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έτους ζημιάς, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από την ΕΛ.Γ.Α, που καλύπτει τα κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.

11. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα προϊόντα από αγορές, με την οποία συνυπολογίζονται τα παραστατικά προϊόντα (τιμολογίες, δελτία αποστολής κ.λπ.), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και την αγορά προγενέστερης της ζημιάς. Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ε.Λ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ζημιάς (2019), όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του Ε.Λ.Γ.Α. και δεν χρειάζεται η προσκόμιση σχετικού αντιγράφου.

2. Στοιχεία από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, για τους αγρότες αγρότες, που αναζητούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επομένως δεν απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για νομικά πρόσωπα να συναχθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων.

2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2019), της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), (εφόσον υπάρχει), και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, των μετοχών. .

3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου φαίνεται ευκρινώς η επωνυμία του νομικού προσώπου ή το όνομα του εκπροσώπου του, τοIBAN και ο αριθμός λογαριασμού.

4. Φωτοαντίγραφο της Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επαγγελματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3) ή της Δήλωσης φορολογικών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (έντυπο Ν) – κατά περίπτωση, για το φορολογικό έτος 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν έτος 2019),

5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για το έτος ζωής του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

6. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για ζημία σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών, οικοδομική, εγκατάσταση, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ).

7. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

8. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που να αποδεικνύει ότι τα κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα για το έτος ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων υποβάλλονται συνοδευόμενα από την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που θα βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης. (υπόδειγμα με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, έχει αποσταλεί στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Οι χορηγούμενες προτάσεις διακρίνονται σε:

• Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική αύξηση εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου.

• Ενίσχυση για απώλεια ηρτημένης φυτικής παραγωγής.

• Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές αποθήκες, γεωργικά υπόστεγα).

• Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών εξοπλισμού θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αρδευτικών συστημάτων και υποστυλωμάτων πολυετών καλλιεργειών.

• Ενίσχυση για κατασκευές γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών.

Βασική προϋπόθεση για την κατάθεση των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγών.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

1. Δικαιούχοι των ανωτέρω προτάσεων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:

• Δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους. Για την ενίσχυση των ζημιών που μόνο απώλεια παραγωγής, δεν ισχύει το ηλικιακό όριο των 70 ετών.

• Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

• Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.

• να δηλώσει τις ζημιές εκμεταλλεύσεις της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση της ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2020και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους εισφορές στην ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (24-8-2022).

• Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.

• Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.

• Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

→ Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος υπάγεται ασφαλιστικά στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΕΦΚΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατόμου του εισοδήματος από την εργασία του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Μεταλλεύσεων, αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημία

→ Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν από την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, που αποδείχθηκε με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή

→ Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 7.500 €).

→ Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι το μεγαλύτερο εξωγεωργικό οικογενειακό εισόδημα.

2. Δικαιούχοι των ανωτέρω προτάσεων μπορούν να κριθούν νομικά πρόσωπα που:

• νομική με προσωπικότητα και λειτουργούν ένα έτος οικονομικά αποτελέσματα.

• Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

• Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.

• Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.

• Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ασκούν γεωργία.

• ασφαλίσει την εκμετάλλευση του έτους ζημιάς και έχει εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (24-8-2022).

• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενημερα.

3. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους,

• είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο,

• παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως,

• τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον αναφέρονται στην υποχρεωτική ασφάλιση της ΕΛ.Γ.Α). την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (24-8-2022).

• δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη,

• το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι έστω και αν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις οι εξής:

1. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με υπαιτιότητά τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν.
2. Τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α)εξαπάτηση Δημοσίου, β)υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών, γ. )ζωοκλοπή, δ)καταστροφή του περιβάλλοντος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης ενίσχυσης και ε)παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων.
3.Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος με εξαίρεση τη διατηρούμενη για ιδία χρήση εκμετάλλευσης.
4. Προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα σημεία 26 και 35 των Κοινοτικών Κατευθυντηρίων Γραμμών. Η εν λόγω αρχή δεν ισχύει για τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις ζημιές που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, εφόσον οι χρηματοοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή οφείλονται στα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

• Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημία, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυπολογίζονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για τις ζημιές στις ετήσιες καλλιέργειες ή στο πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό ή στα αποθηκευμένα προϊόντα, η υποβολή της αρχικής αίτησης ήταν υποχρεωτική.

• Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου μετά την έλευση του ζημιογόνου αιτίου, με συνέπεια την αλλαγή κατόχου κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμο κληρονόμο του, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά σε αυτό το όνομα του παραγώγου που ήταν κάτοχος. της εκμετάλλευσης όταν συνέβη η ζημία. Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά του αρχικού κατόχου (σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν ή όχι δικαιούχος) και στη συνέχεια προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής (ενδεικτικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών,

• Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών παγίου και εξοπλισμού, προκειμένου να καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση /αποκατάσταση των ζημιών τους μέχρι 31-8-2023. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παράγωγος αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.

• Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου κατά τη διαδικασία της καταβολής των ενισχύσεων, οι κληρονόμοι προκειμένου να συμπληρωθούν οι εγκριθείσες προτάσεις, υποχρεούνται να ανανεωθούν το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α σε εύλογο χρονικό διάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό. πλησιεστέρων συγγενών κλπ).

• Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποχρεούνται να αποδίδονται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές και να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και των κυρώσεων από τη μη τήρησή τους.

• Οι ενισχυμένοι παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς και ειδικότερα τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία, τις πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία, τα επισκευασμένα ή ανακατασκευαστικά μιας δεκαετίας γεωργοκτηνοτροφικά. και τον θερμοκηπιακό και κτηνοτροφικό εξοπλισμό για μια συνεχή πενταετία. Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων, θεωρείται η υποβολή της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παράγωγο.

• Οι ενισχυμένοι παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, συμπεριλαμβανομένης της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης και τα επόμενα, από τη ζημία, έτη, και για όσα έτη διαρκούν οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις τους.

• Οι ενισχύσεις καταβάλλονται εφάπαξ, μετά τον έλεγχο της αποκατάστασης των ζημιών.

• Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000€ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000 € για τα υπόλοιπα, ενώ στο σύνολό της η πλήρης καταβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20.000€ ανά δικαιούχο. Ποσά αυξάνει μικρότερα των 15 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

• Για λόγους διαφάνειας ενίσχυσης δικαιούχου που υπερβαίνει τα 60.000€, θα δημοσιεύεται σε δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ.

• Τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων δεν γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.

• Οι ασφαλιστικές συνεδριάσεις στην ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2020, πρέπει να πληρωθούν μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (24-8-2022). Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παράγωγος καθίσταται μη δικαιούχος και αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 5 Αυγούστου 2022 %13:%Αυγ

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia