Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στον Δήμο Σικιωνίων

Ιουνίου 16, 2022
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα προχθές Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων.

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά:

Παρόντες: Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.

Απόντες: Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αρ. πρωτ. 7867/30.05.22 αίτησης του Ρηγάτου Θεοφάνη που ζητά να αποζημιωθεί για τη βλάβη στο αυτοκίνητό του, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Ορίζει τη δικηγόρο Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει αν δύναται από το Δήμο Σικυωνίων εξωδικαστικός συμβιβασμός για την αποζημίωση του αιτούντα Ρηγάτου Θεοφάνη

Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2022 συντάχθηκε & υπογράφεται

Κιάτο 14.6.2022

Ο πρόεδρος,

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia