Δηλώσεις Αναπληρωτή Δημάρχου Κορινθίων για το Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου

Ιουνίου 20, 2022
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κορίνθου και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Πούρος, προέβη σε δηλώσεις, σχετικά με το Δημοτικό Σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Σε ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων 5.317,86€ εγκρίθηκε με την απόφαση ΥΠΠΟ στις 18/03/2006 νέο δημοτικό σχολείο κάλυψης 1.600, 88 τμ. εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου, με επιφάνεια δόμησης 2.575,09 μ2. Πρόκειται για ένα 8θέσιο δημοτικό σχολείο, 4αρων κτηρίων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους. Η αρχική μελέτη προέβλεπε θεμελίωση επί πεδιλοδοκών. Όμως λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων, δόθηκε εντολή να αλλάξει η θεμελίωση σε ενιαία πλάκα κοιτόστρωσης εδραζομένης επί πασσάλων καταλλήλως διατεταγμένων ώστε να μην θιγούν οι ανακαλυφθείσες αρχαιότητες. αλλά και να μεταβιβαστούν επί αυτών τα φορτία της ανωδομής.
Η 1η ένταξη του έργου έγινε στις 26/10/2012, στο ΕΠ Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων. Το έργο είχε 2 λειτουργία. Α΄υποδομών και Β΄αρχαιολογικών (100.000€). Οι εκσκαφές ξεκίνησαν 09/2013 και μετά τον εντοπισμό των αρχαιολογικών ευρημάτων το θέμα παραπέμφθηκε στην ΕΦΑΚΟΡ.

Στις 14/03/2014 άρχισαν οι ανασκαφές οι οποίες σταμάτησαν τον 03/2015. Σε αυτό βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, και έτσι δεν μπορούσε να συνεχίσει το έργο με αυτή τη μελέτη. Τελικά το έργο απεντάχθη από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Για να συνεχιστεί το έργο εκ, το ΥΠΠΟ έθεσε ως όρο να μειωθούν στο μισό οι πάσσαλοι και να διορθωθούν οι νέοι οι θέσεις τους. Στην αρχική μελέτη 160 πάσσαλοι, και με την τροποποίηση της μελέτης, έγινε μείωση πασσάλων σε 66. Η τροποποίηση της μελέτης εγκρίθηκε μετά από 3 χρόνια, στις 28/01/2018.

Το έργο επανεντάχθη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στις 09/10/2018. Δημοπρατήθηκε στις 07/06/2019. Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 53,10%. Υπεγράφη συμφωνητικό 07/05/2020. Εγκατάσταση εργολάβου στις 16/05/2020. Στις 10/06/2020 και ενώ είχε εγκατασταθεί ο εργολάβος, η ΕΦΑΚΟΡ έστειλε επιστολή στο Δήμο όπου έλεγε ότι τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα επιβάλλουν διόρθωση της μελέτης θεμελίωσης του 2018, η οποία έπρεπε να εγκριθεί από το ΥΠΠΟ. Συγκεκριμένα, η νέα τροποποίηση της μελέτης θα προέβλεπε μετακίνηση 25 πασσάλων, κατάργηση 2 πασσάλων και τοποθέτηση νέου 1. Με νέο έγγραφό της (το αριθμ.5660/325) στις 22-09 2020, η ΕΦΑΚΟΡ ενημέρωσε τον Δήμο πως οι ανασκαφικές εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και πως η νέα μελέτη που πρέπει να διαβιβαστεί και εγκρίθηκε από την Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. Στα πλαίσια αυτά, λόγω της απαίτησης της ΕΦΑΚΟΡ, η ΔΤΥ εξέδωσε στις 23/09/2020 εντολή προσωρινής διακοπής εργασιών, που κοινοποιήθηκε στον εργολάβο. Εν τω μεταξύ, η ΕΦΑΚΟΡ είχε ζητήσει από τον Δήμο τοπογραφικής μελέτης αρχαιολογικής αποτύπωσης του χώρου του σχολείου, πράγμα που ο Δήμος εκτέλεσε, πλήρωσε νομοτύπως και παρέδωσε στην ΕΦΑΚΟΡ.

* Στις 29/10/2020 (Α.Π.: 32772) η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών αποστέλλει προς το ΥΠΠΟ την τροποποιημένη στατική μελέτη / μελέτη θεμελίωσης και την τεχνική μελέτη του έργου.

* Η ΕΦΑΚΟΡ με επανειλημμένα έγγραφά της προς το ΥΠΠΟ εκφράζει την ανησυχία της για την πορεία του έργου και την επανάληψη (χρονικά) του έργου από το ΕΣΠΑ.

* Στις 23/03/2021 Γνωμοδότηση Κεντρικού Αρχαιολ. Συμβουλίου/ 12η Συνεδρία του(Θέμα 2ο), και στις

* Στις 7/4/2021 εκδίδεται η Απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (αρ.πρωτ. 147641). Με αυτή ζητείται να εξεταστούν:

1. … δυνατότητα μετατόπισης πασσάλων, … που θα διατρήσουν αρχαίες τοιχοποιίες.

2. … μείωση του πάχους της πλάκας σκυροδέματος του υπογείου … με κατάλληλη ενίσχυση των κεφαλοδεσμών της πλάκας.

3. … δυνατότητα τοποθέτησης της πλάκας του κτηρίου σε ανώτερη θέση,

4. … εύρος των οπών που δύνανται να δημιουργηθούν στην πλάκα έδρας του ισογείου του κτηρίου για τη θέαση των υποκείμενων αρχαιοτήτων.

5. Να υποβληθεί προς έγκριση … μελέτη κατάληψης και αποκατάστασης των αρχαιοτήτων.

6. Να υποβληθεί … μελέτη για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και την προσβασιμότητα σε αυτές.

Δηλαδή, επιπρόσθετα των αρχικών, όχι 1 αλλά 6 θεμελιώδη και πρωτόγνωρα μελετητικά θέματα προς επίλυση ζητήθηκαν από το Δήμο Κορινθίων μόλις την 7/4/2021 (αρ.πρωτ. 147641), δηλαδή 11 μήνες ή 335 ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης (7 /5/2020).

Αμέσως την επομένη (8/4/2021), με την προσπάθεια όλων και -κυρίως- της ΔΤΥ του Δήμου, προχωρήσαμε στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων (ξεκινώντας ακόμα και σε εξ αρχής εκτέλεσης τρισδιάστατων τοπογραφικών αποτυπώσεως), στην αναζήτηση της βέλτιστης εφαρμογής τεχνικής επίλυσης. , στη σύνταξη μελετητικών τευχών και στην υποβολή των ζητηθέντων πρόσθετων τροποποιητικών σχεδίων, κ.λπ.
Εν τω μεταξύ, στις 16/02/2021 ο ανάδοχος υπέβαλε προς τον Δήμο την 1η ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

* Η μελέτη τροποποίησης των στατικών ανατέθηκε νομοτύπως στις 16/06/2021 εταιρεία στη Βιώσιμη Πόλη, και μέσω αυτής στο εξειδικευμένο γραφείο Λιόντος και συνεργάτες.
* Η μελέτη (τροποποίηση στατικών) παρελήφθη από την ΔΤΥ και απεστάλη στο Υ.ΠΠΟ.Α στις 10/09/2021 απεστάλη στο ΥΠΠΟ.
* Στις 12/10/2021 απεστάλη από το Υ.ΠΠΟ.Α προς τον Δήμο Κορινθίων η μελέτη θεωρημένη.
* Στις 21/12/2021 απεστάλη η μελέτη για έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στις 31/12/2021 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα διάλυσης συμφωνητικού. Στις 28/02/2022 λόγω της παρέλευσης της άπρακτης προθεσμίας των 2 μηνών η αίτηση θεωρήθηκε ότι έγινε σιωπηρώς αποδεκτή. Στις 03/05/2022 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση τελικής επιμέτρησης του έργου και αναλυτικό αίτημα αποζημίωσης.
Στις 10/02/2022 γνωμοδότησε θετικά επί της μελέτης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας.
Στις 03/02/2022 η ΔΤΥ ζήτησε νομική υποστήριξη, που δεν έγινε δεκτή στις 15/03/2022 από την ΔΟΥ, και παρήλθε χρονικό διάστημα πέραν του διμήνου από την κατάθεση της διάλυσης και σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 8 του Ν. 4412 θεωρείται ότι η διάλυση έγινε αποδεκτή.
Με την αρ. 18/254/2022 απόφαση Ο.Ε. ορίστηκε Νομικός Σύμβουλος για τον χειρισμό της υπόθεσης.
με το υπ αριθμ. 12319/3-5-2022 ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα αποζημίωσης.
Με την αρ. 158/12/2022 απόφαση της Ο.Ε. αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας ματαίωσης της διάλυσης της σύμβασης.
Με το υπ. αριθμ. 15043/19-5-2022 απάντησε ο ανάδοχος στην πρόσκληση για τη διάλυση της σύμβασης του έργου.
με το υπ αριθμ. 16992/27-5-22 ο ορισμένος Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων υπέβαλε την γνωμοδότηση του.
Με την αρ. 24/325/2022 απόφαση Ο.Ε. ορίστηκε η Επιτροπή εκτίμησης των θετικών ζημιών του έργου.
Μετά από σχετικά ερωτήματα της Επιτροπής ο ορισμένος Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων υπέβαλε την από 3-6-2022 το συμπληρωματικό γνωμοδοτικό σημείωμά του.
Με το αρ. πρ. 19138/7-6-2022 η επιτροπή ζήτησε την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.
Με το αρ. πρ. 19843/9-6-2022 ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία.
Με το αρ. πρ. 20016/9-6-2022 ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία.
Από τα ανωτέρω κατατιθέμενα αληθή στοιχεία προκύπτει ότι ΟΥΔΕΜΙΑ ΟΛΙΓΩΡΙΑ ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΥ ή των υπηρεσιών ΥΠΗΡΞΕ.
Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα που προέκυψε από όλον αυτόν τον θόρυβο;
Ότι, αντί, ένα τεράστιο έργο σπουδαιότητας για τη νεολαία μας, για τον τόπο μας, για τον πολιτισμό μας να μας ενώσει, κάποιοι προσπάθησαν να μας διχάσουν.

Για ποια καθυστέρηση μιλούν, όταν έναν μήνα μετά την εγκατάσταση του εργολάβου οι εργασίες διακόπτονται για τροποποίηση της μελέτης; Όταν στην αποσταλείσα μελέτη της ΔΤΥ στις 29/10/2020, το Υ.ΠΠΟ.Α, απάντησε τελικά στις 07/04/2021, θέτοντας μάλιστα και έξη πρόσθετα στοιχεία συμπληρωματικής μελέτης; Τα οποία απαντήθηκαν στις 10/09/2021. Και τα οποία εγκρίθηκαν στις 10/12/2021 από το Υ.ΠΠΟ.Α και στις 10/02/2022 από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας; Και μιλάμε για εξαιρετικά εξιδεικευμένες μελέτες, τις μόνο παρόμοιες γραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

ΤΕΛΙΚΑ,ΟΙ ΦΩΝΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΝΑΥΑΓΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ.
Διότι:  1.Η κατασκευή του Έργου προκάλεσε «όνειρο» των Κορινθίων, για το οποίο εισήχθη σε χρόνο, κόστος, προσπάθεια, επιμονή και υπομονή, διαχρονικά, όλες οι δημοτικές αρχές.
2. Θα μπορεί να είναι το πρώτο στην Ελλάδα 12μηνης δυνητικής λειτουργίας εκπαιδευτήριο (με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας), ως δημοτικό σχολείο τη χειμερινή περίοδο, ως χώρος και καλοκαιρινές δραστηριότητες νεολαίας (summer school) και ως χώρος φιλοξενίας παιδιών αποδήμων συμπατριωτών μας, πράγμα. που θα ενισχύσει και την επισκεψιμότητα της περιοχής σε 12μηνη βάση.

Τέλος, για τη συμφωνηθείσα εγκεκριμένη από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποζημίωση του εργολάβου, ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ, Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, θα την κέρδιζε, ούτως ή άλλος, στα δικαστήρια, σύμφωνα με τον νόμο. Ο δε Δήμαρχος Κορινθίων, ξεπέρασε και το ανθρωπίνως δυνατό για να επιτύχει αυτόν τον συμβιβασμό. Και αντί για εύσημα δέχεται αναιτιολόγητη κριτική, όπως και η ΔΤΥ, τα στελέχη της που υπερέβαλαν τους εαυτούς τους δουλεύοντας υπερωριακά, εν μέσω πανδημίας. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να τους καλέσουμε, όταν μαζί με τις δημιουργικές δυνάμεις της Κορίνθου, θα αποδώσουμε στη Νέα Γενιά, στην Εκπαίδευση, στην Ιστορία, στον Πολιτισμό, στην Αρχαιολογία, στον Τουρισμό, στους Απόδημους μας, ένα σύγχρονο πρότυπο οικοδόμημα.
Διότι, ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

Φιλικά, Γιώργος Σπ. Πούρος
Αναπληρωτής Δήμαρχος Κορινθίων
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Τελευταία τροποποίηση στις 20 Ιουνίου 2022 %13:%Ιουν

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia