Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,…
Α. «Πληττόμενες & κλειστές εμπορικές επιχειρήσεις» - Β. «Οι επιχειρήσεις τροφίμων πλην σουπερμάρκετ»
Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαίας - Ηλείας - Μεσσηνίας - Αιτωλοακαρνανίας - Κορίνθου - Αργολίδας - Αρκαδίας και Λακωνίας ενώνουν την φωνή τους και μιλούν για το "Σήμερα" που βιώνουν οι Επιχειρηματίες.
Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή Τεύχος A’ 84/13.04.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1371 κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής: «δ.…
Στις επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου…
H αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την…
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού.
Το ΙΟΒΕ διεξάγει κάθε μήνα από το 1981 Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στις επιχειρήσεις στους τέσσερις τομείς της οικονομίας και, από τον Μάιο του 2008, και στους καταναλωτές. 
Την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λογιστές και φοροτεχνικοί της χώρας και τη στήριξη των προτάσεων του κλάδου της εστίασης και των συναφών επιχειρήσεων ζητά σε επιστολή του, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, από τα αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς των Υπουργείων…
Σύλλογος Καφεστιατορων  Αρκαδίας: Ήρθε η ώρα η Ελληνική Πολιτεία να υποστηρίξει κι εμάς, χωρίς αποκλεισμούς και αστερίσκους, αλλά δυναμικά με προορατικότητα για το μέλλον.

logofootermedia