2 θέσεις εργασίας στον δήμο Τρίπολης Αρκαδίας

Δεκεμβρίου 14, 2015
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε ωριαία αποζηµίωση, συνολικά δύο (2) πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής κατηγορίας ΠΕ, για την λειτουργία των προγραµµάτων «Άθλησης για όλους» και συγκεκριµένα για τα προγράµµατα:α) Παιδί και Αθλητισµός β) Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία γ) Άθληση και Νέοι δ) Άσκηση ενηλίκων  ε) Άθληση και Γυναίκα.

1.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση κλπ)

2.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ − ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
(1) Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην
επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή
ειδικότητας κ.λπ.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή.
(3) Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή
διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην
Ελλάδα.
(4) Επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
(5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(6) Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
(7) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
(8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
(9)Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.
Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση(ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,3).
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες.
∆ιδακτορικό: 1 µονάδα.
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους.
Εµπειρία:
Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους εξήντα (60) µήνες.
Για κάθε µήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαµβάνονται 0,08 µονάδες.
Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών µικρότερο των 120,οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120.
Λοιπά βαθµολογούµενα κριτήρια:
Πολυτεκνία
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες.
Ανήλικα τέκνα
Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010).
Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε πενήντα (0,3) µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.
Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες.
Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα).

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
− Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου Τρίπολης.
− Περίληψη της ανακοίνωσης να δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του νοµού.
5.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στη µε αριθµ. 26869/1-10-2013 απόφαση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού περί «Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους», που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2527/τ.Β΄/8-10-2013 στα γραφεία του ∆ήµου Τρίπολης (∆/νση : Λαγοπάτη & Αταλάντης, 2ος όροφος, ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, τηλ. 2713600431-432, αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Καλογεράς και κ.Σταυρόπουλος) .
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia