• 09 Δεκ

  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ Π.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | 28ης Οκτωβρίου 14

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710238588

 • 09 Δεκ

  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Κ. - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Σ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κολιάτσου 35

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741028033

 • 09 Δεκ

  ΔΡΟΓΕΣ - ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 09 Δεκ

  ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι.

  ΣΠΑΡΤΗ | Λυκούργου 107Α

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731024060

 • 09 Δεκ

  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΠ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εξαμίλια -  Πλ. Αγίου Δημητρίου

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741036008

 • 09 Δεκ

  ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αθηνών 102

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721023386

Μείωση σε τέλη και φόρους σχεδιάζει ο Δήμος Τρίπολης σε άπορους, σε άτομα με αναπηρίες και σε πολύτεκνους

Σεπτεμβρίου 03, 2015
Η Οικονομική Επιτροπή Τρίπολης ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε τη μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικού Φόρου ως εξής :


Α) Την πλήρη απαλλαγή των Δημοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την πρώτη και κύρια κατοικία, των οικογενειών με Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο έτος ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 7.000,00 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Β) Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την πρώτη και κύρια κατοικία για άτομα με αναπηρία 67% και με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο έτος ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 12.000,00 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Γ) Την μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την πρώτη κύρια κατοικία των οικογενειών με Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο έτος ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 22.500,00 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Δ) Μείωση κατά 50% των Δημοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικού Φόρου για πολύτεκνους, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο έτος ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 20.000,00€, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ή ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ

1.Πολύτεκνοι
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (Φ.Ε.Κ. 75Ά/27.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5, του ίδιου νόμου,
χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις :

1.1
Πολύτεκνοι είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά, συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

1.2
Ο γονέας χωρίς σύζυγο (μονογονεική οικογένεια), ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

1.3
Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

1.4
Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα ορφανά τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»

1.5
Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979:
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ), πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα, άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα, ανήλικα
iii) οι σπουδαστές ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων, μέχρι περατώσεως των σπουδών τους
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

2. Ανάπηροι
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου, απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας ασφαλιστικού φορέα, στην οποία για τον/την φέροντα/ουσα, να προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας του/της. Για την ένταξη στην κατηγορία αυτή απαιτείται ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), απαιτείται γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία προκύπτει για τον φέροντα ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
ΙΙ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145/2010 απόφασης του, για την μείωση ή απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και Δημοτικού Φόρου ως ανωτέρω.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia