Πρόσκληση για τη μίσθωση γραφείων του Κέντρου Πρόληψης Αρκαδίας

Ιουλίου 07, 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:
Την υπ΄αριθ. 3 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Πρακτικό Νο 1 3/2/2015
Την υπ΄αριθ. 5 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Πρακτικό Νο 4 15/4/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόσκληση για τη μίσθωση γραφείων του Κέντρου Πρόληψης.
Καλούμε όλους του ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
Το ακίνητο που θα μισθωθεί μπορεί να έχει έκταση από 80 έως 130 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης και θα αξιολογηθούν θετικά τα παρακάτω κριτήρια:
Α. Η Κεντρική θέση του ακινήτου.
Β. Η σχετικά νέα κατασκευή, αυτόνομη Θέρμανση ή οποιαδήποτε άλλη χαμηλού ενεργειακού κόστους.
Γ. Να μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει ήδη, διαχωρισμός σε ανεξάρτητες αίθουσες εκ των οποίων η μία να είναι κατ’ ελάχιστον 25τ.μ. ( να μπορεί να φιλοξενήσει σε κυκλική ή τύπου οβάλ διάταξη 25 άτομα).
Δ. Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης – χώροι στάθμευσης.
Ε. Η ύπαρξη χώρου κουζίνας.
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Κατατίθενται σε κλειστό φάκελο οι προσφορές ενδιαφέροντος, οι οποίες πληρούν τους ανωτέρω όρους και στις οποίες επισυνάπτονται:
α) Τα στοιχεία του εν λόγω ακινήτου (Διεύθυνση, όροφος κλπ).
β) σκαρίφημα θέσης του προσφερόμενου χώρου.
γ) τίτλος ιδιοκτησίας.
δ) τιμή μηνιαίου μισθώματος συνολικής επιφάνειας ή ανά τετραγωνικό μέτρο.
Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή του Κέντρου Πρόληψης με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση και για την λήψη της τελικής απόφασης αξιολογούνται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης.
Β. Όροι μισθώματος.
Άρθρο 1°
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον ενός (1) έτους, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Κέντρο.
Άρθρο 2°
Το μίσθωμα θα κατατίθεται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Άρθρο 3°
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Πρόληψης, εάν χρειαστεί Θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να καταστεί κατάλληλο και λειτουργικό για το σκοπό που προορίζεται. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο μίσθιο, μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της προκείμενης μισθώσεως, θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου.
Άρθρο 4°
Το Κέντρο Πρόληψης θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή ένα (1) μήνα πριν.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΣΝΟΣ

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia