• 09 Δεκ

  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ Π.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | 28ης Οκτωβρίου 14

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710238588

 • 09 Δεκ

  ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Κ. - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Σ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Κολιάτσου 35

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741028033

 • 09 Δεκ

  ΔΡΟΓΕΣ - ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 09 Δεκ

  ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ Ι.

  ΣΠΑΡΤΗ | Λυκούργου 107Α

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731024060

 • 09 Δεκ

  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΑΠ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εξαμίλια -  Πλ. Αγίου Δημητρίου

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741036008

 • 09 Δεκ

  ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αθηνών 102

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721023386

Β.Κυνουρία: Διακήρυξη για την υπηρεσία εκπόνησης σχεδίων αστικής προσβασιμότητας

Σεπτεμβρίου 27, 2022
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, η υπηρεσία εκπόνησης σχεδίων αστικής προσβασιμότητας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας, είναι 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το κόστος της θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου («ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2022, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2479/27-04-2022 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.), βάσει της Αποφάσεως εντάξεως 240.3.1/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με: -καταληκτική ημ/νία και ώρα υποβολής προσφορών την Παρασκευή 14/10/2022 & ώρα 14.00.

-ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, την Πέμπτη 20/10/2022 & ώρα 09.00
-κωδικός CPV είναι : 90713000-8, η γεωγραφική περιοχή φορέα (NUTS) είναι EL651 και η ΑΑΥ είναι η : Β.27/202, επί του ΚΑ 00-6495.036 του προϋπολογισμού έτους 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά προβλέπονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Οι προσφορές θα συνταχθούν σε ελληνική γλώσσα. Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού δίδονται στο τηλ. 27553-60111.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia