Β.Κυνουρία: Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πλατείας Β΄ Εθνοσυνέλευσης από οικία Ευθυμίου έως Γυμνάσιο»

Αυγούστου 18, 2022
Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Β΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ».

Το έργο αφορά τις επεμβάσεις για την αναβάθμιση τμήματος του περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Β’ Εθνοσυνέλευσης στο Άστρος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει το τμήμα της πλατείας που ξεκινά από την οδό Εθνοσυνέλευσης και καταλήγει στην είσοδο Γυμνασίου Σχολείου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.boriakinouria.gov.gr/ )

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορίες Οικοδομικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.774,19 €.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 10 μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011020479 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 19.2.4 «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χώρων σε αγροτικές περιοχές» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Έχει εγγραφεί στο ΠΔΕ με ενάριθμο κωδικό πράξης ΣΑ 082/1. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Κ.Α.Ε 30-7322.229 των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ποσού ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 360 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 270729/05-08-2022 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της ΟΤΔ/ ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας /ΕΥΕ ΠΑΑ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia