ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών της συντήρησης των ανελκυστήρων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με διάρκεια ένα (1) έτος, ποσού μέχρι 7.812,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών .

logofootermedia